Проблеми с изплащането на кредит

Блог / Кредити

Не можеш да изплащаш кредита си. Какво следва (част 2)

14 юли 2016 / 4 мин.

В част 1 пояснихме какви могат да бъдат допълнителните разходи при забавено плащане и кои са вариантите за доброволно събиране на неплатените суми.

Сега ще обърнем внимание на действията за принудително събиране на дълга.
Тази процедура протича в две фази:

  • Съдебно производство за издаване на изпълнителен лист срещу длъжника
  • Изпълнително производство за събиране на задължението

Съдебно производство

Кредиторът образува съдебно производство, за да получи от съда изпълнителен лист, издаден срещу теб. Само и единствено въз основа на изпълнителен лист той може да предприеме действия за принудително събиране на вземането си, като използва услугите на съдебен изпълнител.

Най-често кредиторът се възползва от съкратена съдебна процедура (заповедно производство), която протича без участие на длъжника и при която в зависимост от вида на отпуснатия кредит и документите, с които кредиторът разполага, срещу длъжника може да бъде издадена съдебна заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

ВАЖНО
При тази процедура можеш в двуседмичен срок от момента, в който си бил уведомен за предприетите спрямо теб действия, да подадеш възражение по образец до съответния съд, разпоредил плащането, че не дължиш съответната сума. Не е необходимо в това възражение да посочваш причини или да представяш доказателства за това, че не дължиш плащане.

Важно е да се знае, че освен в случаите, при които кредиторът образува заповедно производство за събиране на вземането въз основа на запис на заповед или приравнена на него документ, подаденото възражение не спира изпълнението на заповедта, издадена от съда.

ПРЕПОРЪКА
За да спазиш срока за подаване на възражение, следва да следиш с особено внимание всякаква писмена кореспонденция до теб, която касае изпълнение на задължението ти по кредита.

При подаване на такова възражение в съответния срок, кредиторът може да заведе дело за същото свое вземане, в рамките на което вече с участие на длъжника следва да докаже претенцията си. В това производство имаш възможност да оспориш иска на кредитора, съответно да предявиш насрещни свои претенции спрямо него, ако има такива.

В случай, че след подадено от теб възражение кредиторът не заведе дело за вземането си или заведе дело, но не успее да докаже своята претенция срещу теб, действието на вече издадените в негова полза документи за плащане отпада с обратна сила.

ВАЖНО
В случай, че подадеш възражение, а кредиторът заведе дело, което спечели, за теб може да възникне задължение да заплатиш допълнителните съдебни разноски, направени от кредитора за образуване на делото. В тази връзка, не е препоръчително да правиш възражения без явно основание, а е удачно да потърсиш съдействие на юрист.

Изпълнително дело

Въз основа на изпълнителния лист, с който разполага, кредиторът може да образува изпълнително дело при съдебен изпълнител за принудително събиране на кредита.

При образуване на изпълнително дело съдебният изпълнител извършва проучване на имуществото ти, което може да включва справки за:

  • Регистрирано недвижимо имущество (жилищни сгради, апартаменти, земя и др.)
  • Регистрирано движимо имущество (моторни превозни средства и др.)
  • Регистрирани възнаграждения, които получаваш (трудови възнаграждения, пенсии, социални плащания и др.)
  • Твои участия в търговски дружества
  • Банкови сметки и др.

Важно е да се знае, че при имущественото проучване съдебният изпълнител задължително изисква информация за актуалния размер на задълженията ти към държавата и общините (данъци, глоби и други, наричани общо „публични задължения”).
Съдебният изпълнител е длъжен да събира тези задължения заедно със задълженията, за които е образувано делото.

ВАЖНО
Ако имаш неплатени публични задължения, съдебният изпълнител ги събира преди да започне събирането на задълженията по кредита, за които е образувано изпълнителното дело. В този случай изпълнителното дело няма да приключи преди съдебният изпълнител да събере, както задълженията по кредита, така и публичните ти задължения.

За да гарантира изпълнение на задълженията ти, съдебният изпълнител може да налага обезпечителни мерки (запори и възбрани) върху твоето имущество, банкови влогове, трудови възнаграждения, и др.

ВАЖНО
Имущественото проучване и налагането на обезпечителни мерки се извършват от съдебния изпълнител преди да бъдеш уведомен за образуваното срещу теб изпълнително дело.

След приключване на имущественото проучване съдебният изпълнител ти изпраща покана за доброволно плащане, с която те уведомява за точния размер на задължението ти (в това число и за размера на неплатените ти публични задължения), като ти предоставя срок за плащане.
В случай, че заплатиш дълга си в предоставения за това срок, делото се прекратява.

Ако не заплатиш доброволно задълженията си в предоставения за това срок, съдебният изпълнител може да предприеме действия за продажба на твоето движимо и недвижимо имущество с цел погасяване на задълженията по кредита.
В същото време съдебният изпълнител може да прави удръжки от парични възнаграждения или от други плащания към теб, както и от суми, които имаш в банкови сметки.

ВАЖНО
Определена част от имуществото ти не може да бъде използвана от съдебния изпълнител за събиране на задълженията, за които е образувано изпълнителното дело.

Можеш да искаш спиране на изпълнението срещу имущество си при постигане на уговорка за разсрочено плащане на задължението.

В случай, че съдебният изпълнител не извършва действия по делото в срок от две години, изпълнителното дело следва да бъде прекратено.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО КРЕДИТОРЪТ НЕ СЪБЕРЕ ВЗЕМАНЕТО СИ

Давностни срокове

Както беше посочено и в предишната статия, кредиторът може да предприеме различни действия с цел събиране на вземането по отпуснат от него кредит. Тази възможност е ограничена в определени от закона срокове (давностни срокове), през които в случай, че кредиторът бездейства, можеш да се противопоставиш на принудителното изпълнение.

Продължителността на давностните срокове е три- или петгодишна и зависи от вида на неизпълненото задължение по кредита (главница, лихви, такси). Тези срокове започват да текат отначало при всяко действие, с което кредиторът цели принудително събиране на задължението, както и при всяко твое действие, с което признаваш задължението.

ВАЖНО
Във връзка с извършването на преценка дали давностните срокове за съответното вземане са изтекли, препоръчително е да потърсиш съдействие от юрист.

Важно е да се знае, че с изтичане на давностните срокове задължението за плащане към кредитора не се погасява. Погасява се единствено възможността, кредиторът да предприема действия за принудителното му събиране. В този смисъл, ако направиш плащане, с което погасяваш част от дълга, то кредиторът има основания да го задържи, въпреки че описаните по-горе срокове са изтекли.

ВАЖНО
За да се противопоставиш на предприети от кредитора действия за принудително събиране на вземането му по кредита, след изтичане на съответните давностни срокове следва да направиш пред кредитора, съда или съдебния изпълнител възражение за изтекла погасителна давност на задължението си.

Прекратяване на изпълнителното дело 

В изпълнителното дело бездействието на кредитора също може да доведе до възможност делото да се прекрати, въпреки, че задълженията ти по него не са събрани. Тази възможност е уредена в закона и се прилага при условия, че за срок от две години кредиторът не поиска да се извършват изпълнителни действия срещу теб.

Заличаване на информацията от Централния кредитен регистър

Банките и небанковите финансови институции подават информация към Централния кредитен регистър за статуса на усвоените от тях кредити, в това число и за неплащането на задължения по тях от страна на кредитополучателите. Заявени данни, които съдържат информация за забавени плащания по кредити, се съхраняват за срок от пет години, независимо дали длъжникът изплати задължението си или не.

Ако умишлено се опитваш да избягаш от задълженията си, единствената ти надежда е да отпаднат по давност. Това обаче рядко се случва, защото кредиторите правят всичко възможно, за да съберат просрочените суми.
Но ако си добросъвестен, винаги има начин да избегнеш неблагоприятните последици. Очаквай следващата ни статия по темата, в която ще ти споделим няколко успешни стратегии за водене на преговор с кредитор. За да не я пропуснеш, остави ни имейла си във формата по-долу и ще ти я изпратим.

За изготвяне на тази статия екипът на KLEAR е консултиран от адв. Станимир Добрев, АД "Токушев и съдружници".