Какви са правата ти при принудително събиране на кредита от ЧСИ

Блог / Кредити

Съдебен изпълнител събира кредита. Какви са правата ти?

31 октомври 2016 / 5 мин.

В статията на тема "Не можеш да изплащаш кредита си. Какво следва", публикувана в блога ни, разгледахме неблагоприятните последици, които може да претърпиш в случай, че спреш да плащаш задължението по кредита си. Такива последици са:

 • Начисляване на допълнителни лихви, такси и разноски, които трябва да плащаш заедно с просрочените задължения по кредита;
 • Предприемане на действия срещу теб от страна на кредитора, които имат за цел да те накарат да плащаш;
 • Принудително събиране на задължението чрез частен съдебен изпълнител.

В тази статия ще разгледаме по-подробно т.нар. принудително събиране на кредита, като ще обърнем внимание на това по какъв ред можеш да бъдеш принуден да платиш, какви са правата ти, ако срещу теб бъдат предприети такива действия, както и какви са мерките за защита, с които разполагаш.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО. СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Изпълнителното дело е особен вид производство, което се образува по молба на кредитора срещу длъжника при съдебен изпълнител.

Целта на това дело е, кредиторът да събере неплатените задължения по кредита принудително, т.е. независимо от това дали имаш желание да плащаш задължението си.

Тъй като подобен тип събиране на задължението включва и принуда спрямо длъжника, действията които могат да бъдат предприемани срещу теб, както и процедурата за тяхното извършване, са уредени изрично в закона.

Важно е да се знае, че такива действия могат да бъдат извършвани само от съдебен изпълнител в хода на изпълнително дело срещу теб.

Правата, които съдебният изпълнител има във връзка със събиране на кредита, могат да бъдат обособени в три групи:

 • Право да извършва проучване за имуществото ти – да получава информация от държавни органи, физически и юридически лица за собствеността ти, за наличността по банковите ти сметки, за възнагражденията и други плащания, които получаваш от трети лица /заплати, обезщетения за неползван отпуск, социални плащания и т.н/;
 • Право да налага мерки, които да те ограничат да се разпореждаш с имуществото си – запори и възбрани;
 • Право да извършва продажба на имущество ти, да удържа суми от твоите банкови сметки или от плащания, които получаваш /трудови възнаграждения и др./.

КАК РАЗБИРАШ, ЧЕ СРЕЩУ ТЕБ Е ОБРАЗУВАНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

След образуване на изпълнителното дело, съдебният изпълнител извърша проучване на имуществото ти и налага мерки, които имат за цел да ограничат възможността ти да се разпореждаш с него /обезпечителни мерки/.

Целта на тези действия е откритото от съдебния изпълнител имущество да остане твоя собственост, съответно да бъде ползвано, за да бъде събрано вземането на кредитора.

ВАЖНО
При това проучване съдебният изпълнител е длъжен да изиска информация за непогасените ти задължения към държавата /данъци, осигуровки, глоби и др./. В случай, че имаш такива задължения, съдебният изпълнител следва да ги събере, заедно със задълженията, които имаш към кредитора.

 

След като приключи имущественото проучване и независимо от това дали съдебният изпълнител е наложил обезпечителни мерки, той е длъжен да ти изпрати писмена покана, в която да ти предостави двуседмичен срок за доброволно плащане на задължението.

В поканата съдебният изпълнител посочва точния размер на дължимата от теб сума, в това число дължимите разноски за съдебното и за изпълнителното дело, както и размера на неплатените задължения към държавата, в случай, че има такива.

В поканата съдебния изпълнител посочва и какви обезпечителни мерки са наложени срещу теб /ако са били наложени такива/.

В срока за доброволно плащане съдебният изпълнител няма право да извършва продажба на имущество или да прави удръжки от банковите ти сметки или от плащанията ти. В случай, че задължението бъде платено в срока за доброволно плащане, изпълнителното дело се прекратява.

СЪДЕЙСТВИЕ НА ДЛЪЖНИКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ СРЕЩУ НЕГОВО ИМУЩЕСТВО

Както посочихме по-горе, в случай че не извършиш плащане в срока, предоставен с поканата за доброволно изпълнение, съдебният изпълнител има възможност да пристъпи към принудително събиране на задължението.

Изпълнение, при което не е необходимо съдействие от теб

Част от действията на съдебния изпълнител, свързани с принудителното събиране на кредита, не изискват съдействие от твоя страна. Такива действия са например удръжки от суми по банковите ти сметки или удръжки от плащания в твоя полза /от трудово възнаграждение, от социални плащания или плащания от трети лица/.

В тези случаи съдействие на съдебния изпълнител трябва да укажат лицата, които дължат плащането към теб /банката, в която имаш банкови сметки; работодателят, който дължи плащане на трудово възнаграждение и т.н./.

Изпълнение, при което е необходимо съдействие от теб

Други действия обаче, като продажба на движими вещи и недвижими имоти, които са твоя собственост, изискват от теб да указваш съдействие на съдебния изпълнител.

Причината за това е, че вещите, които ще бъдат продадени се намират при теб, а ако предстои да бъде продаван имот – ти си този, който може да осигури достъп до него.

В тази връзка всяка процедура за продажба на твои вещи или имоти започва с писмено съобщение от съдебния изпълнител, с което той те уведомява за точна дата и час, в който следва да му осигуриш достъп до вещите или имотите, които ще бъдат продавани. С това се цели съдебният изпълнител да извърши оглед и да опише на съответните вещи или имоти.

Твоето съдействие се изисква и след извършване на продажбата, когато съответните вече продадени вещи или имоти следва да бъдат предадени на купувачите им.

ВАЖНО
Ако съдебният изпълнител извършва опис на движими вещи в жилището ти, той приема, че всички вещи, които се намират в имота са твоя собственост и съответно могат да бъдат описани и продадени с цел събиране на вземането на кредитора.

В случай, че твърдиш, че дадена вещ не е твоя и съответно не може да бъде описвана и продавана, трябва да докажеш пред съдебния изпълнител, че вещта принадлежи на друг.

 

Според закона длъжникът следва да указва пълно съдействие на съдебния изпълнител за достъп до вещите или имотите, за които съдебният изпълнител го е уведомил, че ще бъдат описвани и съответно продавани по делото.

ВАЖНО
Ако не укажеш съдействие, съдебният изпълнител има право да нареди отваряне на сгради и да претърсва твои вещи, жилище и други помещения.

За тази цел той може да поиска съдействие от полиция, общински органи и трети лица /например ключар – за отваряне на заключени от теб помещения/.

Ако тези действия са свързани с допълнителни разноски, те ще бъдат събирани от съдебния изпълнител заедно с останалите ти задължения по изпълнителното дело.

ИМУЩЕСТВО, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО НА КРЕДИТОРА

Част от имуществото ти не може да бъде ползвано от съдебния изпълнител за събиране на вземането на кредитора.

Такова имущество представляват определена в закона част от движимите вещи и недвижимите му имоти и част от плащанията, които имаш право да получаваш.

Вещите, които съдебният изпълнител не може да продава, са:

 • вещи за обикновено ползване на теб и на семейството ти;
 • необходимата храна на теб и семейството ти за един месец, а за земеделските стопани - до нова реколта, или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава;
 • необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;
 • машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на теб, ако упражняваш свободна професия или си занаятчия за упражняване на твоето занятие;
 • земите ти, ако си земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 декара или ниви или ливади с площ до 30 декара, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев - за една година;
 • необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша;
 • жилището ти, ако ти и никой от членовете на семейството ти, с които живееш заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали живееш в него. Ако жилището надхвърля жилищните нужди на теб и членовете на семейството ти, надвишаващата част от него се продава, ако са налице уредените в закона условия жилището да бъде поделено на отделни самостоятелни обекти;

ВАЖНО
От ограниченията по-горе не могат да се ползват длъжниците относно вещи, върху които е учреден залог или ипотека, когато кредитор е лицето, в полза на което е учреден залогът или ипотеката.

 

От ограниченията, които касаят продажбата на земи или жилище на длъжника, не могат да се ползват:

 • длъжниците по задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети;
 • длъжниците за случаи, предвидени със закон.

ПРЕПОРЪКА
В някои случаи преценката дали една вещ може да бъде продавана от съдебния изпълнител с цел да събере вземането на кредитора изисква специални знания в областта на правото. 

В тази връзка, ако имаш колебание дали съдебният изпълнител действа законосъобразно като предприема действия спрямо такива вещи е препоръчително да се консултираш с адвокат.

 

Плащанията към теб, от които съдебният изпълнител не може да прави удръжки са:

 • ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само: 
МЕСЕЧЕН ДОХОД НЯМАШ ДЕЦА ИМАШ ДЕЦА, КОИТО ИЗДЪРЖАШ
до 300 лв. 1/4 от дохода ти 1/5 от дохода ти
от 300 до 600 лв. 1/3 от дохода ти 1/4 от дохода ти
от 600 до 1200 лв. 1/2 от дохода ти 1/3 от дохода ти
над 1200 лв. горницата над 600 лв. горницата над 800 лв.

 

ВАЖНО
Месечното трудово възнаграждение по-горе се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение.

 

 • обезщетенията по социалното осигуряване, включително за безработица;
 • социалните помощи, предоставяни от държавния или общинския бюджет;
 • сумите по дарение от физически и юридически лица, получени от лица с трайни увреждания с намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане над 50 на сто и други категории лица в неравностойно социално положение;
 • вземанията за издръжка, определени от съда.

ПРЕПОРЪКА
Както и при защитата на вещите, има случаи, при които преценката дали едно твое вземане може да се ползва от съдебния изпълнител за събиране на кредита изисква специални знания. 

Затова, ако имаш колебание дали съдебният изпълнител действа законосъобразно като предприема действия спрямо такива вземания е препоръчително да се консултираш с адвокат.

 

СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ТВОЯ ИНИЦИАТИВА

В закона е уреден механизъм, чрез който можеш да спреш изпълнителното дело, образувано срещу теб.

Това е възможно в случай, че до предаването на движимата вещ за продан в магазин или борса, съответно преди началото на търга за продажбата й, а за публичната продан на имот - до деня, предхождащ деня на проданта, внесеш 30 на сто от вземанията по предявените срещу теб изпълнителни листове и се задължиш писмено да внасяш на съдебния изпълнител всеки месец по 10 на сто от тях до пълното погасяване на задължението.

Ако не платиш някоя от вноските, описани по-горе, съдебният изпълнител по молба на кредитора продължава изпълнението, без да можеш да искаш ново спиране.

Описаното по-горе правило не се прилага, когато се продава заложена или ипотекирана вещ или вещ, включена в търговското предприятие на едноличния търговец.

ВАЖНО
Плащанията, описани по-горе, водят до спиране на предприетите от съдебния изпълнител действия за продажба на имуществото ти или за удръжки от плащания към него.

Въз основа на тези плащания обаче нямаш основание да искаш съдебния изпълнител да вдигне наложени върху имуществото ти мерки, които те ограничават да го прехвърляш на трети лица.

ЗАЩИТАТА ТИ СРЕЩУ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ДЕЙСТВИЯ НА СЪДЕБНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Някои от действията на съдебния изпълнител в изпълнителното дело могат да бъдат обжалвани от теб пред окръжния съд по мястото на предприетите действия по изпълнение.

Срокът за подаване на жалба е една седмица от извършване на действието, ако си присъствал при извършването му или ако си бил призован, а в останалите случаи - от деня на съобщението от съдебния изпълнител.

Такива действия са:

 • издадено от съдебния изпълнител постановлението за глоба;
 • насочването на изпълнението върху имущество, срещу което считаш, че по закон не могат да се извършват изпълнителни действия /посочено по-горе в тази статия/;
 • отнемането на движима вещ или отстраняването ти от имот, в случай, че не си уведомен надлежно за изпълнението;
 • издадено от съдебния изпълнител постановление за дължими разноски по делото.

ВАЖНО
Препоръчително е във всеки случай, в който планираш да търсиш защита срещу действията на частния съдебен изпълнител, да се консултираш с адвокат.

Причината е, че в случай, че претенцията ти бъде оставена без уважение от съда, можеш да бъдеш задължен да платиш допълнителни разноски, заедно със задълженията, за които е образувано изпълнителното дело.

 

За изготвяне на тази статия екипът на KLEAR е консултиран от адв. Станимир Добрев, АД "Токушев и съдружници".