Информация за обработката на личните данни от „Клиър Лендинг“ АД,
ЕИК: 203914736

 • „Клиър Лендинг“ АД обработва лични данни, доколкото е необходимо за постигането на съответната цел за:

  • a. Изпълнение на задължения, възложени с нормативен акт:

   • общи и специални разпоредби за осъществяване на дейността ни, включително:

    • подготовка, сключване и изпълнение на договор за потребителски кредит, плащания, договори за цесия и включително и съхранение на свързана информация;
    • идентификация на самоличност чрез: събиране, използване, съхранение на лични данни, включително документи, записи на информация, които удостоверяват самоличност, за да се предприемат стъпки по Ваша заявка/сключване и изпълнение на договор за кредит, договор за цесия/др. предлагани продукти/услуги;
    • оценка на кредитоспособност, анализ на кредитния риск, въз основа на достатъчно информация, получена от ЦКР към БНБ и/или в друга база данни, използвана в Република България (РБ) за оценка на кредитоспособността на потребителите, списъци(регистри) по смисъла на ЗМИП/ЗМФТ;
    • достъп, получаване, предоставяне и коригиране на данни и информация от „Клиър Лендинг“ АД до национални бази данни във връзка с кредитната задлъжнялост на клиентите съгласно уредбата за дейността им;
    • изпълнение на мерки за сигурност, предотвратяване и борба със злоупотреби и измами, действия съгласно изискванията на наказателното право на РБ;
    • наблюдение, откриване, доказване автентичността/точното изпълнение и докладване на трансакции, включително такива, които се отклоняват от нормалните модели;
   • обработка и гарантиране сигурността на Вашите лични данни според изискванията на приложимото право;
   • налагане на санкции/ембарго, мерки за предотвратяване изпирането на пари/финансирането на тероризма, данъчни измами, контрол, уведомяване, изисквания за данъчно облагане и счетоводни задължения;
   • прехвърляне на вземания и задължения съгласно ЗЗД и обработка на Вашите лични данни от всеки нов Кредитор на вземането;
   • отговор на Ваше искане/жалба или такова от оправомощен държавен/публичен/съдебен орган;
   • събиране на вземания по отпуснати кредити, включително и по съдебен ред, принудително изпълнение на съдебни решения и/или заповеди;
   • съгласие за обработка съгласно изискванията на приложимото национално законодателство;
   • изпълнение на регулаторни процедури/надзорни изисквания, съхранение и докладване към компетентните органи;

   Всяко изпълнение на наше законово задължение, което не е посочено в настоящaта информация, не съставлява неизпълнение на задълженията ни съгласно посочените цели.

 • б. Проучване за и отпускане на кредит, прехвърляне на вземания или предоставяне на услуги:
  • предоставяне на информация за нашите продукти или услуги, съобразени с Вашите лични предпочитания;
  • извършване на оценка (и чрез автоматизирано вземане на решение) дали да Ви предложим продукт/услуга и при какви условия;
  • получим допълнителна лична за Вас информация, която да послужи и за потвърждение на истинността на предоставената от Вас информация, включително чрез социалните медии.
  • извършване проверки за валидност на предоставените документи за самоличност;
  • за контакт с Вас или с трети лица, за които сте ни предоставили данни:
   • потвърждение на самоличност;
   • отговорим на Вашите въпроси и да Ви окажем съдействие, чрез предоставяне на необходима информация, включително за сключени с нас Договори и тяхното изпълнение или др. предлагани от нас продукти или услуги;
  • потвърждение, проверка, анализи, използване и съхранение на информация и документи от/за Вас относно: доходи/ плащания, трудова заетост от източници: НОИ, НАП, списъци (регистри) по смисъла на ЗМИП/ЗМФТ, ГРАО, работодател, АВп., ТР, и др.;
  • съхранение на цялата придобита информация и документи на електронни, хартиени и други носители, във връзка с: Вашето искане за отпускане на потребителски кредит, за разумен срок от една година, във връзка със сключения договор между нас и НОИ, както и Становище на КЗЛД рег.№ II-6838/2012 г., и за сключени Договори или друг вид предлагани от/чрез нас продукти или услуги, за срок не по-кратък от десет години след прекратяване на отношенията по този договор.
  • по собствена преценка за необходимост, по всяко време до пълното погасяване на кредита да проверяваме актуалността, верността, пълнотата на получената информация, включително при/чрез независими източници и регистри, като, но не само, НОИ, НАП, ГРАО, ТР и др.;
  • управление на кредита или други наши услуги;
  • поддръжка на актуалността на записите на електронен, хартиен или друг носител;
  • прехвърляне на правата ни на трето лице;
  • изпращане на съобщения/изявления на предоставените адреси, свързани отпуснат кредит/друга услуга;
  • справки в регистри – частни и държавни администратори на лични данни, намиращи се в страната или на територията на ЕС, във връзка с въпроси, свързани с предотвратяване на измами, изпиране на пари, борба с тероризма, кредити или събиране на вземания;
  • създаване на индивидуални статистически модели, основаващи се на анализ на трансакции, с цел да се определи оперативният риск;
  • изпълняваме правата и задълженията си съгласно сключените с нас договори;
  • осигуряване на мрежова, информационна, физическа сигурност, включително предотвратяване на неоторизиран достъп до електронни съобщителни мрежи, управление на ИТ, управление на инфраструктурата (напр. споделени платформи) и непрекъснатост на работата;
  • да използва информация за Потребителя, но само по начин, който не би позволил той или друго лице, да бъде идентифицирано, за изследвания, включително публикуване или споделяне на информация за неговите клиенти с трети страни, като например рекламодатели или партньори, за научни, исторически, академични, маркетингови и/или промоционални цели.

Ние използваме Вашите лични данни, за да позиционираме и развием нашите продукти или услуги, за да подобрим управлението на риска и да защитим нашите законни интереси, включително чрез: създаване на обобщени статистически данни, тестове и модели за изследвания и развитие, за да се подобри управлението на риска, за създаване на нови/подобряване на продукти/услуги.

Събираме и обработваме Ваши лични данни, които са необходима предпоставка и задължително изискуеми за подготовка или сключване и изпълнение на договори за кредит, потребителски споразумения, плащания, договори за цесия и/или др. предлагани от/чрез нас продукти или услуги.

Ако не ни предоставите необходимите лични данни, ние не бихме могли да разгледаме Вашето искане и да предоставим съответната услуга.

В някои случаи ще ни е необходимо Вашето съгласие за допълнителна обработка, като ще Ви информираме своевременно за това.

Ние събираме и използваме Вашите лични данни до степен, която е необходима и в рамките на нашите дейности, както и за постигане на висок стандарт на персонализирани продукти и услуги. Събираме и обработваме лични данни в обем, който е необходим за извършване на нашата дейност.

Данни за самоличност - три имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, вкл. и копие от него, националност, място и дата на раждане, пол, снимка, IP адрес;

Адрес и телефон - телефонни номера за връзка вкл. и на трети лица/свързани лица, пощенски адрес , електронна поща;

Семейно положение и свързани лица - семейно положение, данни за свързани лица, брой деца;

Информация за образованието и заетостта - ниво на образование, заетост, работодател, възнаграждение;

Банкови, финансови и трансакционни данни - данни за банкови сметки, парични преводи, деклариран профил на инвеститорите, кредитна история, дългове, разходи, справки в ЦКР и др.;

Данъчен статус - например данъчен номер, данъчен статут;

Данни, свързани с вашите предпочитания и потребителско поведение - данни, свързани с използването на нашите услуги, банкови, финансови и транзакционни данни;

Данни от Вашите взаимодействия с нас - видео интервюта, интернет страници, приложения, страници в социалните медии, срещи, обаждания, чат история, електронни писма, телефонни разговори;

Потребителят;

Държавни/общински органи или институции – (ЦКР, НОИ, МВР и др.)

Трети страни – страници в социални медии, съдържащи публикувана от потребителите информация, трети лица, които събират и предоставят информация по правнорегламенитран път, публично достъпни бази данни.

Данните, получени от тези източници, ще се използват за потвърждение/актуализация на информацията, предоставена от/събрана за потребителя, за специфични случаи на събиране на лични данни, включително непряко събиране

При определени обстоятелства могат да бъдат събрани и използвани лични данни на лица, с които имаме, бихме имали или сме имали пряка/директно връзка, (напр. кредитоискатели).

Поради някои причини може също да обработваме информация за лица без да имаме пряка/директна връзка. Например, когато работодател ни предостави информация за физическо лице, данни за контакт са предоставени от наш клиент, ако сте член на семейство; пълномощници/законни представители; бенефициент/наредител на платежни операции извършени за/от нашите клиенти; крайни бенефициенти; бенефициенти на застрахователни полици; наемодатели; акционери в дружество; представители на юридическо лице; персонал на доставчик на услуги, търговски партньори.

Достъп до лични данни при условията на поверителност само, доколкото е необходимо за осъществяване на дейността на „Клиър Лендинг“ АД, горепосочените цели, ще бъде предоставен само на: служители на „Клиър Лендинг“ АД, подизпълнители, както и трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на сключен договор, доставчици на услуги, които извършват услуги от името на „Клиър Лендинг“ АД, включително събиране на вземания; партньори; финансови/съдебни/правоприлагащи органи/държавни органи или агенции, лица с определени от закона права и задължения, включително: адвокати, нотариуси, държавни/частни съдебни изпълнители, одитори и т.н., само в степента, необходима за осъществяване на дейността им и въз основа на правно основание.

Възможно е да прехвърлим лични данни извън ЕИП на доставчици, с които сме се договорили да ни предоставят услуги. Ние проверяваме дали тези доставчици са декларирали, че предприемат необходимите предпазни мерки за защита на вашите лични данни и отговарят на нивото на защита, изисквано от европейския регламент (GDPR).

Съхраняваме информация за потребители за срока на договорните отношения и 10 години след края на договорното правоотношение. Информация за кредитоискатели се съхранява за срок от една година.

Право на достъп: можете да получите информация, свързана с обработката на Вашите лични данни, както и копие от личните Ви данни;

Право на коригиране: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, можете да поискате такива лични данни да бъдат съответно променени;

Право на изтриване: можете да поискате изтриването на личните Ви данни, доколкото това е разрешено от закона;

Право на ограничаване: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, освен ако това би противоречало на наше правно задължение;

Право на възражение: можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната Ви ситуация. Имате абсолютно право да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;

Право да оттеглите вашето съгласие: когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттеглянето му и на обработка основаваща се на друго правно основание;

Право на преносимост на данни: когато имаме законово основание и е технически осъществимо, данните Ви може да бъдат прехвърлени на трета страна;

Право да подадете жалба: до компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни; В случаите, в които с цел сключване или изпълнение на договор, Вие сте били обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, Вие имате право, ако сметнете за необходимо, да изразите гледната си точка, да оспорите това наше решение, както и да поискате човешка намеса в разглеждането му.

Ако искате да упражнявате посочените по-горе права, моля, изпратете писмо или имейл на адресите по-долу. Моля, имайте предвид, че може да е необходима допълнителна проверка за Вашата идентификация.

Ако имате въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни съгласно настоящото Информационно известие, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните DPO@klearlending.com или на адрес: гр. София, П.К. 1784, бул. Цариградско шосе № 115 М, Европейски търговски център, Сграда Д, eт. 1.