Потребителско споразумение

 1. „Клиър Лендинг“ АД, ЕИК: 203914736, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1784, бул. Цариградско шосе № 115 М, Европейски търговски център, Сграда Д, eт. 1, предоставя услугите си само чрез интернет страницата www.klearlending.com.
 2. Достъпвайки сайта, Потребителят удостоверява, че притежава необходимите знания, умения и оборудване за осъществяване на връзка за достъп.
 3. „Клиър Лендинг“ АД няма да отговаря за вреди, причинени на оборудване (хардуер, софтуер и др.) на Потребителя, настъпили по време на и/или във връзка с осъществяването на достъп (вкл. при опит) до информацията на сайта.
 4. Неоторизираният достъп и пребиваването в компютърната система, хостваща този сайт, смущаването и/или затрудняването на работата и опитите за неразрешено модифициране и/или промяна на информацията, съдържащи се в този сайт (вкл. и на хостващата компютърна система), е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен Кодекс на Република България.
 5. За да използва предоставяните услуги, Потребителят (физическо/юридическо лице) трябва да регистрира и създаде потребителски профил (наричан също и потребителски акаунт) в интернет страницата.
 6. При регистрация Потребителят ще предостави цялата изисквана информация, отбелязана като задължителна в регистрационния формуляр, ще предостави изискваните документи и ще осъществи регистрационните стъпки, както са показани/описани на интернет страницата.
 7. Предоставената от Потребителя информация е обект на по–нататъшни проверки от „Клиър Лендинг“ АД. Предоставянето на информация съдържа в себе си необходимите съгласие и оправомощаване да бъде проверяванa с достъпните средства/източници/чрез или от трети лица.
 8. При необходимост Потребителят ще предостави допълнителна информация и съдействие на „Клиър Лендинг“ АД да провери информацията.
 9. Потребителският акаунт ще бъде използван, след като бъде потвърден и активиран от „Клиър Лендинг“ АД, за което потребителят ще бъде уведомен.
 10. След активирането на профила Потребителят ще може да избере кои услуги да използва. Изборът на услуги и продължителността на ползването им зависят изцяло от Потребителя.
 11. Потребителят ще получи регистрационен номер от www.klearlending.com за идентификационни цели.
 12. Всяка заявка за кредит, подадена от Потребителя, е предмет на проучване и одобрение от „Клиър Лендинг“ АД. Активирането на профила не предоставя предварително одобрение на заявление за кредит. Същото се отнася и за предшестващо ползване на услугите на „Клиър Лендинг“ АД, освен когато това е изрично посочено в настоящото споразумение.
 13. Всички кредити ще се отпускат от „Клиър Лендинг“ АД, ЕИК: 203914736.
 14. Права ще бъдат прехвърляни от „Клиър Лендинг“ АД, ЕИК: 203914736, винаги когато има прехвърляне на права.
 15. Всички услуги, предоставяни от „Клиър Лендинг“ АД, се предлагат и предоставят в състоянието, в което са по времето на предоставянето им.
Услуги
 1. „Клиър Лендинг“ АД предоставя три общи услуги:
  1. кредити на физически лица като кредитор : „Кредитни услуги“;
  2. възможност за физически/юридически лица да придобиват части, до 100%, от правото (-ата) да се получават плащания по предоставени потребителки кредит(и): “Инвеститорски услуги“;
  3. безплатни услуги, които представляват, но не са ограничени до съвети за личен бюджет, калкулатори, инструменти за проследяване на бюджет.
 2. За всеки отпуснат кредит се сключва отделен договор.
 3. Всеки Потребител, който желае да използва Инвеститорски услуги, ще сключи Рамков договор за цесия преди първата трансакция.
Плащания (не се прилага за безплатните услуги)
 1. Входящите и изходящите плащания ще се регистрират в Потребителския профил (Потребителската сметка).
 2. Всички плащания ще се извършват по банков път или чрез други платежни услуги. Няма да се извършват плащания в брой.
 3. Плащания ще се правят по банков път по банковата сметка на „Клиър Лендинг“ АД или чрез посочена от „Клиър Лендинг“ АД платежна услуга. Плащания, получени преди падежната дата за погасителна вноска, ще бъдат отбелязани по кредита на падежната дата.
 4. За Потребител на Кредитни услуги, ако обслужва повече от един кредит и преведените от него средства са недостатъчни да покрие всички дължими плащания, наличните средства ще се разпределят според посоченото основание, като в случаите, в които липсва такова основание средствата ще се разпределят сред непогасените задължения пропорционално на размера им.
 5. Потребителите на Инвеститорски услуги ще превеждат суми по Потребителския си профил (Потребителската си сметка) само чрез банков превод от банковата сметка на тяхно име, която са използвали при регистрацията на Профила или чрез посочена от „Клиър Лендинг“ АД платежна услуга, като посочват регистрационния си номер. Ако парите постъпят от различна банкова сметка, ще бъдат върнати обратно, като сумата за банков превод ще бъде удържана.
 6. Ако Потребителят на Инвеститорски услуги има просрочени кредити към www.klearlending.com, всички приходи от Инвеститорските услуги ще бъдат използвани незабавно за покриване на просрочените кредити.
 7. Суми, регистрирани в Потребителския профил (Потребителската сметка), ще бъдат използвани за изплащане на отпуснати потребителски кредити, за придобиване на права чрез съществуващите функционалности или за изходящи плащания по заявка на Потребителя при положителен баланс на Профила. Потребителят самостоятелно избира как, кога и в какъв размер да използва услугите предоставяни от www.klearlending.com.
 8. Изходящи плащания ще бъдат възможни, ако има положителен баланс по Потребителския профил (Потребителската сметка). Едно изходящо плащане месечно е безплатно, ако сметката на Потребителя е в българска банка. Разходите за други изходящи плащания се определя съгласно текущата тарифа на обслужващата „Клиър Лендинг“ АД банка и са за сметка на Потребителя.
 9. „Клиър Лендинг“ АД оперира всички услуги и трансакции в български лева (BGN). Плащания към чуждестранни сметки ще бъдат извършвани по съответния курс купува/продава на обслужващата „Клиър Лендинг“ АД банка. SHA метод на плащане ще се прилага съгласно текущата тарифа на обслужващата „Клиър Лендинг“ АД банка.
 10. Във всички случаи таксите, дължими на „Клиър Лендинг“ АД, и приложимите банкови такси ще се удържат от баланса по Профила/изходящия превод.
 11. Всички неизползвани от потребителя суми, които са регистрирани като позитивен баланс по Потребителския профил (Потребителската сметка), могат да бъдат върнати/платени на Потребителя след поискването им чрез съответната функционалност на www.klearlending.com според правилата на настоящото потребителско споразумение.
Потребители
 1. Потребители на Кредитни услуги могат да бъдат само пълнолетни физически лица с българско гражданство или законно продължително пребиваване в България.
 2. Потребители на Инвеститорски услуги могат да бъдат пълнолетни физически лица или юридически лица, инкорпорирани, регистрирани и надлежно съществуващи в Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, и с банкова сметка в банка, работеща в Европейския съюз/Европейското икономическо пространство.
 3. Безплатните услуги могат да бъдат ползвани от пълнолетни физически лица.
 4. Регистрацията на Потребителски профил означава пълно приемане на настоящото потребителско споразумение.
 5. Потребителският профил е на регистрирания Потребител. Всички действия, извършени чрез Потребителския профил, ще имат ефект от името и за сметка на Потребителя.
 6. Юридическите лица трябва да осигурят, че лицата, които осъществяват достъп от тяхно име и за тяхна сметка, са надлежно упълномощени съгласно действащото законодателство и вътрешните им правила.
 7. Всички потребителски имена, пароли, еднократни пароли, идентификационни кодове/числа ще бъдат използвани само от Потребителя и няма да бъдат предоставяни на трети лица.
 8. Потребителят ще понесе всички последици, ако Профилът му е достъпен чрез данни по т. 36 поради действия/бездействия на Потребителя.
Електронен подпис
 1. Всички документи ще бъдат подписани електронно чрез еднократна парола, изпратена на Потребителя. Паролата ще бъде произволно генерирана. След въвеждане на паролата в съответното поле на Профила в www.klearlending.com документът ще бъде подписан. Чрез приемането на настоящото споразумение, Потребителят се съгласява, че подписите, създадени чрез тази процедура, ще имат правната сила на саморъчни подписи на основание чл. 13 (2) и чл. 13 (4) от Закона за електронния документ и електронния подпис на Република България.
Пазари
 1. Потребителят ще може да ползва Инвеститорските услуги само чрез функционалностите на www.klearlending.com. Сайтът предоставя възможност Потребителят да предопредели критерии, при настъпването на които да мултиплицира действията си. Тези възможности ще се управляват чрез съответния потребителски панел. Потребителят може по всяко време да преустанови подобни действия чрез Потребителския панел.
 2. Чрез функционалностите по т. 39 потребителят ще може да придобива права, както е посочено в т. 14, 16 (б) и 18 от настоящото споразумение.
 3. Функционалностите по т. 39 ще бъдат извършвани на пазарите. Позволяващ първоначално придобиване на цялото или съответната част от правото да се получават плащания на дължими главница и лихва по кредити от „Клиър Лендинг“ АД.
 4. Потребителят ще може да продаде правата, придобити по т. 40, само чрез Вторичния пазар на www.klearlending.com. Потребителят (Продавачът) ще определи желана цена и ще публикува предложението си. Всеки друг потребител (Купувач) ще може да потвърди, че иска да придобие правата (части от тях) на посочената цена. След проверка за достатъчна наличност по профила на Купувача, „Клиър Лендинг“ АД ще придобие обратно правата (части от тях) от Продавача на обявената цена. След това „Клиър Лендинг“ АД ще прехвърли обратно придобитите права (части от тях) на Купувача по обявената цена.
 5. Всяка трансакция на пазарите ще бъде изпълнена при наличие на достатъчно средства по Потребителския профил (Потребителската сметка). Концентрацията в един кредит няма да надвишава 2% от сбора на наличните средства по Потребителския профил (Потребителската сметка) и направените до момента инвестиции от Потребителя.
 6. Минимална инвестиция в кредит(и) на www.klearlending.com ще бъдe 2.00 лева, или останалата налична сума за продажба на пазара, ако е под 2,00 лв.
 7. „Клиър Лендинг“ АД:
  • има съответната юридическа и професионална способност да сключи това Споразумение;
  • ще действа с дължимата грижа за изпълнение на задълженията си по това Споразумение;
  • не е било въвлечено, не е и няма да бъде въвлечено в пране на пари и/или операции по финансиране на тероризъм.
 8. Потребителят:
  • не е гражданин на или не е законно пребиваващо лице, което е задължено да подава данъчна декларация в Съединените американски щати;
  • не изисква и не е получил никакъв инвестиционен съвет от „Клиър Лендинг“ АД;
  • има необходимата праводееспособност и знания да сключи този договор;
  • разбира, че „Клиър Лендинг“ АД не може и няма да гарантира никаква възвращаемост;
  • не е бил въвлечен, не е и няма да бъде въвлечен в пране на пари и/или операции по финансиране на тероризъм;
  • ще понесе всички разходи за изпълнението на настоящото Споразумение.
Поверителност и Лични данни
 1. „Клиър Лендинг“ АД е вписан администратор на лични данни.
 2. Информацията, предоставена при регистрация на потребителски профил (включително, ако има лични данни), е защитена с технически и организационни мерки съгласно Закона за защита на личните данни.
 3. Цялото съдържание, данни и информация за трансакции в потребителския профил са поверителни. Като такава информацията няма да бъде разпространявана от никоя Страна без писменото съгласие на другата Страна. Това правило няма да се прилага по отношение на предоставяне на информация на компетентен държавен орган във връзка с работата му или при одити.
 4. Личните данни, предоставени за/по време на действието на това Споразумение, са поверителни и Потребителят предоставя съгласие за обработването им на „Клиър Лендинг“ АД.
 5. Предоставените лични данни ще бъдат използвани само във връзка с дейността на „Клиър Лендинг“ АД и предоставяни на трети лица – подизпълнители/партньори, само в необходимата степен за осъществяването на дейността на „Клиър Лендинг“ АД и при спазване необходимите условия за сигурност.
 6. Потребителят се съгласява да получава информация от „Клиър Лендинг“ АД за функционирането/използването/развитието на www.klearlending.com.
Други
 1. „Клиър Лендинг“ АД ще предостави на потребителите на Инвеститорски услуги информация за текущото състояние на портфолиото им, включително история на трансакциите.
 2. „Клиър Лендинг“ АД ще предоставя прогнозна информация за представянето на портфолиото. „Клиър Лендинг“ АД няма да бъде обвързано от тези данни, които ще бъдат използвани само като информация.
 3. Потребителят разбира и приема, че нито една от услугите предоставяни чрез www.klearlending.com не представлява депозит (влог) и/или гарантирана доходност/възвращаемост. Предоставяните услуги имат присъщ риск от загуби и използването им е изцяло по преценка за приемливост на Потребителя.
 4. Всяка информация, достъпна на www.klearlending.com, не представлява предложение, оферта, съвет, реклама, покана за действие или др. подобни, освен ако не е изрично маркирана като такава. Потребителят ще избере и ползва предоставяните от „Клиър Лендинг“ АД услуги по свое усмотрение, решение и в степен определена от Потребителя.
 5. Потребителският профил може да бъде деактивиран по Искане на потребителя, по основателно подозрение на „Клиър Лендинг“ АД за неправилна употреба, нареждане на държавен орган относно произход на средствата от незаконна дейност.
 6. Всяко действие (бездействие) на Потребителя, основано на каквато и да е част от публикувана на сайта информация, е изцяло от името и за сметка на потребителите. „Клиър Лендинг“ АД не носи и няма да носи каквато и да е отговорност за никакви последици (вреди) вследствие на действие (бездействие) по предходното изречение.
 7. „Клиър Лендинг“ АД добросъвестно ще се старае да публикува качествена информация на сайта. Всяка публикация подлежи на промяна без предизвестие по преценка на „Клиър Лендинг“ АД.
 8. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана, разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата без изричното писмено съгласие на „Клиър Лендинг“ АД.
 9. Потребителският профил при деактивиране може да бъде активиран по процедура на „Клиър Лендинг“ АД или прекратен.
 10. Потребителският профил може да бъде прекратен по молба на Потребителя. В този случай Потребителят ще трябва да изплати текущите си кредити и да продаде придобитите права. В случай че профилът е деактивиран поради незаконна дейност, портфолиото ще бъде ликвидирано в текущото му състояние. Средствата ще бъдат преведени след разпореждане на компетентния държавен орган.
 11. Това Потребителско споразумение може да бъде променяно от „Клиър Лендинг“ АД с 30-дневно предизвестие до потребителите. Потребителят може да прекрати профила си, ако намира новите условия за неподходящи.
 12. „Клиър Лендинг“ АД по своя преценка може да актуализира, развива променя предоставяните услуги и www.klearlending.com по всяко време и като постоянен процес.
 13. Приложимо е българското право. Спорове ще се решават чрез преговори, при липса на споразумение от компетентния български съд. Ако част от това споразумение е обявена за нищожна/невалидна/неприложима от акт или компетентeн държавен орган, останалата част ще запази действието си.
 14. Политиката за поверителност, Информацията за обработка на лични данни и Политиката за бисквитки представляват неразделна част от Потребителското споразумение.