Закъсняване с вноските по кредит

Блог / Кредити

Не можеш да изплащаш кредита си. Какво следва (част 1)

1 юли 2016 / 4 мин.

В днешно време вноската за погасяване на кредит представлява част от неотложните и регулярни разходи в бюджета на почти всеки.

Това налага внимателното му планиране, а в някои случаи, дори приоритизирането му пред други неотложни разходи.

Въпреки това са възможни ситуации, при които такова плащане не може да бъде извършено в сроковете, уговорени в договора за кредит или може да бъде преустановено изцяло.

В тези случаи, кредиторът може да предприеме действия, в резултат на които задължението да нарасне значително и да бъде събирано принудително. Това неизменно води до възникване на непланирани разходи, както и до възможност за загуба на имущество на кредитополучателя.

За да се запознаеш с това какви биха могли да бъдат неблагоприятните за теб последици от спиране на плащането по кредита, по-долу предоставяме информация за най-често срещаните действия на кредиторите и кратки съвети, с които може да предвидиш такива действия, както и да констатираш, и реагираш на някои незаконосъобразни практики.

ПРИГОТВИ СЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Наказателни лихви, неустойки и други

Най-често в договора за кредит кредиторът включва клаузи, според които при неплащане в срок, за теб ще възникнат допълнителни парични задължения под формата на лихви, неустойки, такси за съобщения за забавените плащания и други.

Начисляването на тези суми може да доведе до значително нарастване на задължението по кредита и до практическа невъзможност да го изплатиш изцяло.

ВАЖНО

  • Допълнителни задължения могат да бъдат начислявани от кредитора в случай, че са били изрично уговорени в договора за кредит. Изключение прави единствено законната лихва за забавено плащане, която не е необходимо да бъде уговаряна изрично.
  • Незаконосъобразно е кредиторът да начислява лихви върху други начислени лихви по кредита.
  • Такси за предприети от кредитора действия могат да бъдат начислявани, в случай че такива действия са били реално извършени от него. Най-често това са такси за изготвяне и изпращане на писма до длъжниците, с които кредиторът ги кани да платят задължението си.

Обявяване на вземането за предсрочно изискуемо

В случай, че това е уговорено в договора, при забавяне на плащанията за определен период от време, кредиторът може да обяви цялото задължение по кредита за предсрочно изискуемо.

Това означава, че освен просрочените задължения, ще бъдеш задължен да заплатиш и оставащите дължими суми, уговорени в договора за кредит. В това число главницата, а в някои случаи и уговорените възнаградителни лихви изцяло и веднага, независимо, че падежът за плащане на тези задължения не е настъпил.

ПРЕПОРЪКА
Запознай се внимателно с това дали и при какви условия кредиторът може да обяви задължението по договора за кредит за предсрочно изискуемо.

ВАЖНО
Според съдебната практика, задължението може да бъде обявено за предсрочно изискуемо само с изрично съобщение до длъжника, отправено по реда, уговорен в договора. В тази връзка е препоръчително да следиш внимателно писмената кореспонденция с кредитора си.

Разходи за съдебно събиране на задължението

Без значение дали е обявил целия кредит за предсрочно изискуем или не,  възможно е кредиторът да предприеме действия за събиране на вземането си по съдебен ред. Практиката в тези случаи е разходите, които кредиторът прави за образуване и водене на съдебно дело, както и тези за образуване и водене на дело пред съдебен изпълнител, да бъдат начислявани в тежест на кредитополучателя и да бъдат събирани от него заедно с останалите задължения по кредита.

ДЕЙСТВИЯ НА КРЕДИТОРА ПРИ ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ

Кредиторът разполага с различни варианти за събиране на неплатените суми по кредита. Действията му мога да се обособят в две групи:

  • Търсене на вариант за доброволно плащане от длъжника.
  • Събиране на неплатените задължения по съдебен ред.

ВАЖНО
Кредиторът може да пристъпи към събиране на задължения по кредита по съдебен ред без преди това да е търсил вариант за доброволно плащане от теб. Това може да се случи във всеки момент, в който имаш задължение с настъпил падеж по кредита, което не е погасено.

Търсене на вариант за доброволно плащане

Честа практика при забавяне на плащанията по кредита е кредиторът да потърси личен контакт с длъжника, при който да опита да установи причините за забавените плащания и да уговори вариант за тяхното доброволно плащане. За целта са възможни различни форми на комуникация, като обаждане по телефона, писмена кореспонденция или посещение при длъжника.

Независимо от начина на контакт, при тази форма на комуникация срещу теб не могат да бъдат предприемани действия за принудително събиране на задължението ти. Благоприятния изход и за двете страни при този тип контакти е намиране на взаимноизгоден, както за кредитора, така и за длъжника вариант за наваксване на просрочените плащания и влизане в ритъм за погасяване на останалите суми по кредита, в съответствие с уговореното в договора.

ПРЕПОРЪКА
Всякакви уговорки с кредитора за разсрочване на задължението следва да бъдат правени писмено. Добре е при уговаряне на условията по такова споразумение да бъдат потърсени услугите на юрист.

Принудително събиране на задължението

Кредиторът може да предприеме действия за принудително събиране на дълга. Тази процедура протича в две фази:

  • Съдебно производство за издаване на изпълнителен лист срещу длъжника.
  • Изпълнително производство за събиране на задължението.

В част 2 ще разбереш повече за действията за принудително събиране и какво се случва, ако кредиторът не събере вземането си.

За изготвяне на тази статия екипът на KLEAR е консултиран от адв. Станимир Добрев, АД "Токушев и съдружници".