Практики за събиране на просрочени задължения

Блог / Кредити

Какви са практиките за събиране на просрочени задължения

30 септември 2016 / 4 мин.

В статията "Не можеш да изплащаш кредита си. Какво следва", публикувана в блога ни, разгледахме подробно какви могат да бъдат неблагоприятните последици за теб в случай, че не погасяваш кредита си в сроковете и при условията, уговорени с кредитора.

Тук ще се спрем по-подробно на събирането на просрочените задължения и в частност на практиките, които кредиторите имат и прилагат с цел да те мотивират да извършиш доброволно плащане.

Това са действия, които кредиторите предприемат без да разполагат с изпълнителен лист от съда, въз основа на който могат да съберат вземането си принудително, т.е. без твоето изричното желание да извършиш плащане.

Отделно ще обсъдим някои ограничения, които кредиторите са задължени да спазват в дейността си по събиране на просрочени задължения.

КАКВО ЩЕ НАПРАВИ КРЕДИТОРЪТ, ЗА ДА ТЕ НАКАРА ДА ПЛАТИШ

Осъществяване на контакт с теб

Първата стъпка в процеса за събиране на просрочени задължения по кредита е кредиторът да осъществи контакт с теб. За целта той може да ползва данните, които си предоставил при сключване на договора, в това число телефонен номер за контакт, адрес за кореспонденция, а често и координати на трето лице, което си посочил като лице за контакт при сключване на договора за кредит.

Обаждане по телефона

Най-често кредиторът ползва телефонните обаждания като форма на комуникация с теб. Така той може да събере информация за причините, наложили спиране на плащанията, намерението ти да възобновиш и наваксаш просрочените задължения и не на последно място да прецени възможността дали и кога реално би започнал да плащаш.

Често въз основа именно на тази информация кредиторът изгражда стратегията си за следващи действия за събиране на кредита, а именно дали да продължи да прилага методи, при които да разчита, че ще платиш доброволно, или да предприеме действия за принудително събиране на задължението /по съдебен ред/.

Писма

Изпращането на писма, с които кредиторът те уведомява за просрочените задължения по кредита ти и те кани да ги изплатиш в определен срок е друга често срещана практика при кредиторите. С нея въпреки липсата на пряк, директен контакт с теб, кредиторът може да направи преценка дали и доколко си склонен да платиш доброволно.

Посещение на адрес

Някои кредитори са въвели практика да изпращат техни представители, които да те посетят и съответно да постигнат съгласие за доброволно погасяване на кредита на място при него.

Такива посещения могат да бъдат изненадващи или след предварителна уговорка с теб. Обикновено тези представители са упълномощени от кредитора да договарят доброволно плащане в определени параметри.

Ултиматум за плащане

Независимо от избрания от кредитора начин за контакт с теб, крайната цел е да те убеди да направиш доброволно плащане на просрочените си задължения, както и да продължиш да плащаш кредита си, съобразно уговореното в договора ти.

В тази връзка комуникацията е интензивна и често пъти агресивна, като биват изтъквани неблагоприятните за теб последици при липса на плащане.

Проследяване дали спазваш поетите обещания да платиш

Освен процедура, която има за цел да те провокира да платиш задълженията си, в общия случай кредиторът разполага и с такава, която може да му обърне внимание, че не спазваш поетия ангажимент за плащане.

Това дава възможност кредиторът да разбере своевременно дали плащаш или в някакъв момент назад във времето си плащал, според това, което сте се уговорили и съответно да възобнови комуникация с теб или да предприеме действия за принудително събиране на кредита, ако уговореното не се спазва. 

КАКВО НЕ МОЖЕ ДА ПРАВИ КРЕДИТОРЪТ

Действията, които кредиторът може да предприеме с цел да събере кредита, без това по някакъв начин да е разпоредено от съда, не са уредени изрично в закона.

В този смисъл те са ограничени от общите разпоредби, които защитават правата на гражданите и в частност на потребителите и съответно могат да бъдат санкционирани от компетентните органи, в случай, че тези права бъдат нарушени.

В тази връзка по-долу ще разгледаме някои хипотези, при които кредиторът е ограничен в действията си, с които цели събиране на кредита.

Хипотеза 1

Без да разполага с изпълнителен лист, издаден от съда, съответно без въз основа на изпълнителния лист да е образувано изпълнително дело срещу теб, кредиторът не може да предприема действия за принудително събиране на кредита без знанието и съгласието ти.

В този смисъл кредиторът не може да пристъпи към продажба на твое имущество или да прави удръжки от банкови сметки, от възнаграждения или от социални плащания, които получаваш.

Хипотеза 2

В случаи, че кредитът не е обезпечен от трето лице /поръчител или съкредитополучател/, кредиторът няма право да търси или да изисква плащане от това лице, независимо дали то отговаря на координатите за контакт с теб или е твой близък.

Контактът с такова лице може да се ограничи до това при желание от негова страна, то да приеме съобщение, което да ти предаде.

Хипотеза 3

Всякакви форми на заплаха спрямо теб са недопустими.

ВАЖНО
Изявления от страна на кредитора, че ще потърси защита на правата си /да получи плащане на просрочените задължения по кредита/ по законоустановения ред не могат да бъдат тълкувани като заплаха спрямо теб.

Хипотеза 4

Всякакъв контакт с теб е възможен само и единствено при желание от твоя страна за това. Кредиторът няма законоустановен механизъм, по който да те принуди да отговаряш на обаждания или писмена кореспонденция, която касае събиране на кредита, или да се срещаш с представители на кредитора без да има желание за това.

Хипотеза 5

Разговорите между теб и кредитора не могат да бъдат записвани без знанието и съгласието на всяка от двете страни.

ВАЖНО
Много често кредиторът има практика да записва всички телефонни разговори с кредитополучатели. В този случай, доколкото кредиторът няма практика, а понякога и техническа възможност да не записва разговора, в случай, че не желаеш разговорът да бъде записан, можеш да откажеш да го проведеш.

Хипотеза 6

Във всеки един случай можеш да заявиш на кредитора, че не желаеш да бъдеш търсен във връзка с доброволното плащане на задълженията си.

ВАЖНО
Действията на кредитора за събиране на просрочените задължения, без в негова полза да има издаден изпълнителен лист от съда, имат за цел да те подтикнат да направиш доброволно плащане за погасяване на задължението.

В тази връзка, ако нямаш съмнение, че сумата, която кредиторът изисква, е действителната сума, която дължиш, е добре комуникацията с кредитора да бъде използвана за намиране на изгоден и за двете страни вариант за доброволно плащане.

В случай, че такъв вариант не бъде намерен, включително и когато ти целенасочено избягваш контакт с кредитора, може да доведе до това кредиторът да започне съдебни действия срещу теб, които да доведат до принудително събиране на задължението.

В тази ситуация задължението ти би могло да нарасне с направените от кредитора разходи за събиране на задължението /за повече информация виж статията на тема какво следва, ако не можеш да изплащаш кредита си/.

КОЙ МОЖЕ ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА ТИ

Ако считаш, че в резултат на предприети от кредитора действия за събиране на кредита, правата ти са били нарушени, можеш да потърсиш защита под различни форми.

Защита, която предоставят държавните органи

В Република България действат няколко органа, които биха могли да укажат съдействие в случай, че са налице данни за нарушаване на правата на кредитополучателите. Такива органи са:

  • Комисията за защита на потребителите - орган, създаден с цел да следи за спазване правата на потребителите, който има правомощия да налага санкции на доставчиците на различни услуги /в това число банки и небанкови финансови институции/ при констатирано нарушение.

    От началото на 2016 г. към Комисията за защита на потребителите работят помирителни комисии, които подпомагат доброволното решаване на спорове между потребители и търговци включително и в областта на предоставянето на финансови услуги.

  • Омбудсман на Република България и обществени посредници по места/в общините, където по решение на общинските съвети, са създадени такива органи/ - основната функция на тези органи е да защитават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.

    Те имат практика да съдействат, включително и като сигнализират други компетентни органи при установени закононарушения в отношенията между кредитор и кредитополучател.

  • Българска народна банка - това е органът, ангажиран с контрола за спазване на нормативната уредба от страна на банките и небанковите финансови институции.

  • Правоохранителните органи /полиция, прокуратура/- това са органите, които могат да бъдат сезирани в случай, че от страна на кредитора е извършено престъпление.

Съдействие от кредитора

Макар и по-рядко, има случаи, при които кредиторът може да наруши правата ти не по собствена инициатива, а поради своеволните действия на негов служител, които не са съобразени с приетите от него правила за комуникация с теб. В тези случаи можеш да сигнализира кредитора за съответните нарушение и да потърсиш съдействие именно от него.

Има кредитори, които са въвели подобни практики за клиентско обслужване, като са предоставили специализиран телефон и/или e-mail адрес за контакт, чрез който клиентите-кредитополучатели могат да подават сигнали за допуснати от техни служители нарушения.

Съдействие от адвокат

Във всеки случай, при който считаш, че кредиторът нарушава правата ти, можеш да потърси квалифицирана помощ от адвокат.

За изготвяне на тази статия екипът на KLEAR е консултиран от адв. Станимир Добрев, АД "Токушев и съдружници".