Как възвръщаемостта варира в зависимост от нивото на диверсификация?

Инвестирането на малки суми в колкото се може повече кредити е златното правило при P2P инвестирането. По този начин се намалява колебанието на възвръщаемостта.

Графиката на тази страница илюстрира концепцията.

Това са реални данни, показващи действителната годишна доходност в зависимост от броя на кредитите, в които всеки инвеститор е инвестирал.

Всяка точка е инвеститор в Klear.

Вертикалната ос представлява годишната възвръщаемост на всеки инвеститор от началото на инвестицията досега.

Хоризонталната ос представлява средния брой на кредитите, които всеки инвеститор е инвестирал. Това е среднопретеглена величина, като теглото е дължимото към инвеститора на дневна база.

Изключени от графиката са инвеститорите, които са извършвали значителни сделки на вторичния пазар. Защо? Тъй като заемите на вторичния пазар са заеми с проблеми и сделките по тези заеми увеличават колебливостта на възвръщаемостта. Точното правило, което се използва, е следното: Един инвеститор се изключва, ако влиянието на транзакциите от вторичния пазар върху печалбата е по-голямо от 5%.

Изключваме и инвеститори, които все още не са спечелили 1 лев.