Защо сумата на лихвите в „Движения“ не съвпада с тази, показана в „Резултати“?

Разликата между двете лихви е, че тази в „Движения“ е получената лихва, а тази в „Резултатите“ е спечелената лихва.

Получената лихва е лихвата, която получаваш при изплащане на месечната вноска от страна на кредитополучателя на падежната му дата.

Спечелената лихва е лихвата, която реално ти се явява като печалба. Тя е получената лихва, приспадната със закупената начислена/просрочена лихва, която придобиваш при закупуването на частта по кредита, т.е. лихвата, изплатена на инвеститора, от когото е закупена частта, добавена с продадената от теб начислена/просрочена лихва и лихвата, която към момента е начислена и просрочена в баланса ти.

 

Спечелена лихва = (Получена лихва - Закупена начислена/просрочена лихва + Продадена начислена/просрочена лихва) + Текуща начислена/просрочена лихва

 

Пример:

На 10-то число закупуваш кредит с падежна дата 20-то число. Закупувайки тази част, ти придобиваш както главница (9.90 лв.) по съответния кредит, така и начислена лихва (0.10 лв.), която е натрупаната лихвата от последната падежна дата, тоест от 20-то число на предишния месец до 10-то число, момента на закупуване. На 20-то число, следващия месец, кредитополучателят погасява своята вноска, при което ти получаваш част от главницата си (0.90 лв.) и съответната лихва за месеца (0.15 лв.). Получената лихва за теб ще бъде 0.15 лв., но реално тази, която печелиш, ще бъде 0.05 лв., защото вече останалите 0.10 лв. са платени от теб при първоначалното закупуване на частта по кредита на другия инвеститор.