Каква е разликата между основен и вторичен пазар?

Основният пазар е мястото, от където трябва да започнеш да инвестираш. Вторичният пазар е за потребители, които вече имат опит в p2p инвестирането.

На основния пазар се публикуват:

  • Кредити, които са финансирани наскоро и се продават от Klear.
    При някои от тях може да са настъпили една или няколко падежни дати (падежна дата е денят, до който кредитополучателят прави месечната си вноска), но при всички положения кредитите се изплащат редовно (без просрочие).

  • Кредити, които се продават от инвеститорите. Те също са без просрочие.

Всички тези кредити се продават на номиналната си цена, т.е. без надценка или отстъпка.

На вторичния пазар са включени:

  • Кредити, при които има текущо просрочие или сериозни проблеми с изплащането в миналото.

  • Кредити, на които инвеститорите са сложили надценка или отстъпка в цената (независимо от историята на изплащане).

Разработили сме модел, който оценява каква е справедливата цена за продажбата на кредитите. Резултатът от оценката е показателят KIP.

Можеш да прочетеш повече за него, но накратко, всички кредити, при които KIP е различен от 0%, се включват на вторичния пазар.

 

 

Без надценка или отстъпка

С надценка или отстъпка

KIP=0%

Основен пазар

Вторичен пазар

KIP различен от 0% или е "?"

Вторичен пазар

Вторичен пазар