Какво представлява KIP?

KIP е показател, който може да те ориентира каква е справедливата цена при покупка или продажба на кредит. Стойността му показва каква надценка или отстъпка би трябвало да се начисли към цената на кредита.


За изчисляването на KIP сме разработили собствен модел за оценка, който взима предвид:

  • Промяна в пазарните условия
  • История на изплащането на кредита

Промяна в пазарните условия
Ако в момента кредитите в Klear се отпускат на по-висока лихва от тази на дадения кредит, то, за да имат инвеститорите интерес към него, трябва да се продаде с отстъпка. И обратно - ако новите кредити са с по-ниски лихви, стойността на дадения кредит е по-висока и трябва да се продаде с надценка.

История на изплащане на кредита
При наличие на системни закъснения с изплащането на вноските или сериозни просрочия сега или в миналото, кредитът трябва да се продаде с отстъпка.


Ако стойността на KIP е различна от 0%, очевидно са настъпили промени, които трябва да се отразят в цената на кредита. И обратно - ако KIP=0%, всичко по кредита е наред и препоръчваме цената да не се променя.

В случай, че кредитът се изплаща коректно, но в момента кредитите се отпускат на по-ниски лихви, KIP отново ще бъде 0%. Въпреки, че стойността на кредита се е повишила, препоръчваме цената да остане същата.

Считаме, че е твърде рисковано за инвеститорите да купуват кредити с надценка. Защо? Защото има смисъл от надценката, само ако има промени в пазарните условия.

 

Но показателят KIP е само индикативен. Всеки инвеститор преценява сам дали да продаде кредита с отстъпка или на същата цена.

Имай предвид, че Klear продава само кредити с KIP=0%, без добавена надценка или отстъпка.

 

ВАЖНО!
Ако по кредита има кратко просрочие (между 1 и 9 дни), не можем да направим оценка, защото е прекалено рано да се направи заключение за характера на просрочието. В такъв случай стойността на KIP ще бъде "?" и кредитът ще бъде публикуван на вторичния пазар.