Преглед на кредитния портфейл - Клиър

Блог / Инвестиране с Klear

Преглед на кредитния портфейл - Ноември 2020

19 ноември 2020 / 7 мин.

Последно обновена на

Дойде време да направим актуализация на представянето на кредитния портфейл.

Новостта в тазгодишния обзор е, че сме включили допълнителен аспект за годишната възвращаемост и печалбата.

Наричаме ги преизчислена възвращаемост и преизчислена печалба.

Защо?

Последната продажба на необслужвани кредити се случи преди 1 година и от тогава няколко кредита достигнаха забавяне повече от 120 дни без скорошно плащане и не бихме могли да ги управляваме още много дълго. Все още не сме ги продали, първо заради ограниченията покрай извънредното положение, и второ защото са малко на брой, а пазарните условия не са много благоприятни, за да получим прилична продажна цена.

Тази ситуация би могла да продължи няколко месеца. Разбира се, продължаваме да правим всичко възможно, за да съберем тези кредити. Въпреки това, решихме да пресметнем основните показатели за ефективност така, сякаш сме успели да ги продадем.

Как?

Взимаме 80% от неизплатената част от кредитите с повече от 5 вноски закъснение. Тази сума представлява провизия, която е използвана за преизчисляване на възвращаемостта за тяхното понижение. С други думи, симулираме печалбата и възвращаемостта така, сякаш сме продали тези кредити с 80% отстъпка, един по-скоро консервативен подход.

1. Средна годишна възвръщаемост на цялото портфолио

Качеството на кредитния портфейл продължава да е по-добро от първоначално предвиденото. Дори след преизчисленията, обяснени в увода, средната възвръщаемост е 6%, а това е над прогнозираните 5.5%.

2. Нетна печалба на цялото портфолио

Графиката показва, че нашият P2P модел остава стабилен. Сумата на спечелената лихва е много по-висока от загубите, идващи от продажбата на неизрядни кредити. Преизчисленията, произлизащи от провизиите от неизрядните кредити, очакващи продажба, не променя заключението, че е налице голям буфер, който осигурява устойчива печалба, дори по време на трудни за икономиката времена.

3. Инвеститори по ниво на възвръщаемост

Преизчислените възвръщаемости са предимно вариращи между 5% и 8%.

4. Преизчислена възвръщаемост спрямо брой инвестирани кредити (за инвеститорите, неактивно търгуващи на вторичния пазар)

Ако инвеститор активно търгува на вторични пазар, ние обръщаме внимание на неговите покупки и продажби на вторични пазар по-подробно, ако той купува или продава с отстъпка/надценка много по-различна от препоръчания КИП. Ако разликата между реалната и препоръчаната цена представлява повече от 5% от спечелената лихва, той се класифицира като активно търгуващ на вторичния пазар.

Освен това, броим само инвеститори, които са спечелили поне 1 лв. лихва.

Всички инвеститори с над 150 кредита (с добре диверсифициран портфейл) имат възвръщаемост над 5%.

5. Преизчислена възвръщаемост спрямо брой инвестирани кредити (за инвеститорите, активно търгуващи на вторичния пазар)

Сделките на вторичния пазар предлагат възможности за печалба над 10%, но е по-рисково.

6. Време за продажба

Средното време за продажба претърпя леко увеличение от последния ни отчет. Това е така, защото имахме увеличение в листването на кредити за продажба от началото на извънредното положение - средата на м. Март 2020 г. Това създаде временно забавяне, което се изчисти до края на м. Май 2020 г. Времето за продажба вече се върна на към предишните нива.

7. Рискови нива според генерацията на продукцията

Краткосрочен индикатор R2-6

Това е краткосрочен индикатор, който оценява в ранен етап качеството на новата продукция.

Разглеждаме финансираните заеми, достигнали повече от 30 дни закъснение през първите 6 месеца от живота си (сред всички заеми от продукцията, които са имали поне 6 месеца живот) *.

Период Финансирани* Необслужвани R2-6 %
2016 S2 77 3 3.9%
2017 S1 168 3 1.8%
2017 S2 173 4 2.3%
2018 S1 183 0 0.0%
2018 S2 188 1 0.5%
2019 S1 213 5 2.3%
2019 S2 259 4 1.5%
2020 S1 136 2 1.5%
Всички 1 397 22 1.6%

 

Според този показател за ранен риск, качеството на кредитите, отпуснати през втората половина на 2019 г. и в първата на 2020 г., са със средно качество. Всичко е в рамките на нормата.

Как да се чете:

Например, сред всички кредити, отпуснати през първата половина на 2020 г., 136 са имали поне 6-месечна история, а сред тях 2 са достигнали поне 30 дни закъснение (еквивалентно на 2 вноски закъснение), което е 1,5%. Моля, имайте предвид, че тези 2 кредита може да са погасили закъснението си от тогава.

Едногодишен индикатор R3-12

Разглеждаме кредитите, които са достигнали повече от 60 дни закъснение (еквивалентно на 3 вноски закъснение) през първите 12 месеца от живота си, сред всички кредити от финансираните, които са имали поне 12 месеца живот.

Период Финансирани* Необслужвани R3-12 %
2016 S2 77 3 3.9%
2017 S1 168 6 3.6%
2017 S2 173 9 5.2%
2018 S1 183 3 1.6%
2018 S2 188 2 1.1%
2019 S1 213 5 2.3%
2019 S2 185 5 2.7%
Всички 1 187 33 2.8%

 

Имаме потвърждението, че 2018 г. е предоставила кредити с най-добро качество, а че 2019 г. - са със средно ниво. Отново - всичко е в рамките на нормата.

Заключение

По последни показатели поддържаме средно ниво, което е много позитивна информация предвид обстановката, в която се намираме от м. Март 2020 г.