Закупуването на права върху плащания по кредитите е като инвестиция във финансов продукт. Имате ли лиценз за инвестиционен посредник?

Инвеститорите сключват с Klear договор за прехвърляне на права върху вземанията на Klear, за което не се изисква отделно разрешение, лиценз или регистрация.

Този договор се сключва съобразно чл. 99 и чл. 100 от Закона за задълженията и договорите.