Ако договорът за кредит не е подписан на хартия, как може да твърдите, че влиза в сила?

Договорът за кредит се подписва електронно спрямо изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Всеки подписан електронен документ има същата валидност, както ако е използван саморъчен подпис, положен на хартия.