Какво показва дължимата сума?

Това е сумата, която кредитополучателите ти дължат към момента.

Тя включва 3 компонента:

 • Оставащата главница на кредита
  След всяко плащане на месечната вноска тази сума намалява. В случай, че кредитополучателят забави плащане на вноска, просрочената главница ще се включи в оставащата главница.

 • Просрочена лихва
  Съществува единствено, когато има закъснение по кредита. Това е размерът на лихвата, която е била начислена, но все още не е платена.

 • Начислена лихва
  Това е лихвата, начислена от последната падежна дата на кредита до днес. Изчисляваме я на дневна база, но кредитополучателят я плаща веднъж месечно с вноската си.

  До настъпване на падежната дата начислената лихва се увеличава всекидневно, а след това стойността й отново става 0.

Дължимата сума е най-важната сума по кредита. Това е сумата, която плащаш при покупка (ако купуваш кредит без надценка или отстъпка).

След покупка на част от кредита, дължимата сума се променя. До настъпване на падежната дата дължимата сума се увеличава всеки ден с начислената лихва. На падежната дата, когато кредитополучателят плати вноската си, дължимата сума се намалява с размера на плащането.