Каква е очакваната доходност от кредит?

Ако инвестираш в 100 кредита от един и същи рисков сегмент, ще получиш обратно главницата, която си инвестирал, и лихва от повечето от тях. Но част от сумите няма да бъдат изплатени. Това представлява кредитният риск.

Очакваната доходност е годишният лихвен процент по кредита, намален с очаквания кредитен риск на година.

 

Например, кредитополучателите от сегмент B ще плащат средна годишна лихва в размер на 8%. Ако приемем, че средно на година 2.3% от оставащата главница няма да бъде платена (това включва несъбираема главница и неплатена лихва), нетната доходност ще бъде 5.7% годишно. Разбира се, това ще се случи, ако инвеститорът е разпределил парите си сред много на брой кредити.

За сегмент D очакваната доходност (след приспадане на риска) ще бъде по-висока, защото този сегмент е по-чувствителен на промените в икономиката.