Как изчисляваме годишната възвръщаемост?

Изчисляваме годишна норма на възвръщаемост на инвестицията ти до момента, като използваме XIRR методология (extended internal rate of return).

Имай предвид, че показателят не е прогноза за бъдещето. Не правим допускания за бъдещите плащания по портфейла ти от кредити.

 

ВАЖНО! Ще започнем да показваме годишната възвръщаемост, когато получиш поне 1 лев лихва. Преди това няма смисъл, защото сумите са много малки и от закръглянията може да се получи странен резултат.

 

При изчисляването на възвръщаемостта взимаме предвид всички парични потоци с точните им дати, включително покупката на части от кредит, надценката или отстъпката, ако има начислени, плащанията на главницата и лихвата, отписаните суми и текущата дължима сума по портфейла.

Обърни внимание, че възвръщаемостта се изчислява само върху инвестираните средства. Свободните средства по сметката ти в Klear не носят никаква доходност.

Затова ти препоръчваме да посещаваш редовно профила си, за да реинвестираш получените плащания по кредитите или да ги изтеглиш.

 

В началото, ако инвестираш само на основния пазар, възвръщаемостта ти ще бъде близка до средния лихвен процент на кредитите в портфейла ти. С течение на времето обаче тя ще намалява и клони към очакваната доходност. Тя е равна на разликата между лихвения процент по кредита и цената на кредитния риск.

Защо? Защото кредитният риск не настъпва незабавно. Отнема време, докато се появи и окаже влияние върху възвръщаемостта.

Цената на риска ще се отрази на доходността ти, когато отпишем някои суми по кредита като несъбираеми. При настъпване на 120 дни просрочие, продаваме кредита на външна агенция. Продажната цена ще бъде с отстъпка и именно тя ще окаже негативно отражение на доходността ти.

Вярваме, че ако диверсифицираш добре инвестицията си, средната цена на риска ще бъде близка до очакваната стойност, в зависимост от комбинацията между различни рискови сегменти.

 

Възвръщаемостта ти може да бъде повлияна и от трансакциите на вторичния пазар. Ако купиш кредит с надценка, незабавно ще има негативно отражение върху доходността ти.

Покупката на кредит с отстъпка пък веднага ще повлияе положително върху доходността ти, но с течение на времето резултатите ще се променят. Тези кредити обикновено имат проблеми с изплащането, което означава, че средно ще се представят по-лошо от първончалните очаквания.