Какво се случва, ако кредитополучателят закъснее с вноската или спре да плаща?

Въпреки прецизния подбор на кредитополучателите и напомнянето за плащане на вноските, е възможно някои от тях да не погасят задълженията си навреме.

Това може да се дължи на непредвидени външни обстоятелства или други причини, които са довели до промяна във финансовото им положение.

В такива случаи ние ще се грижим за събиране на вземанията, като ще прилагаме етични практики, установили се като работещи на пазара.


Те включват:

  • Проактивна комуникация чрез SMS, имейл и по телефон, за да се свържем с кредитополучателя и заедно да намерим подходящо решение.

  • Възможност кредитополучателят да промени падежната си дата с нова, която му е по-удобна. При смяна на месторабота или дата за получаване на възнаграждение това ще бъде от полза.

  • Преструктириране на кредита основно чрез намаляване на вноската и увеличаване на срока.

  • Отлагане на просрочена вноска за края на кредита.

  • Деклариране на просрочието в Централен кредитен регистър на БНБ, когато забавянето е повече от 30 дни. Подобна негативна информация ограничава възможността на кредитополучателя да получи нов кредит в бъдеще от която и да е институция в България.

 

Ако независимо от усилията ни не постигнем положителен резултат, ще обявим кредита за Необслужван.

Даден кредит ще се счита за Необслужван, ако има 5 просрочени вноски и липса на плащане през последните 3 месеца.

Имаме споразумение с агенция за събиране на вземания, при което на месечна база ще продаваме всеки кредит, достигнал нивото Необслужван.

Когато такъв кредит бъде продаден, частите от него, които са собственост на инвеститорите, ще бъдат изкупени на договорената цена в размер на 20%. Вследствие на това нашите инвеститори ще получат постъпленията в портфейлите си.