Какво ще се случи с парите ми, ако Klear прекрати дейността си?

В случай, че Klear прекати дейността си, ти като инвеститор ще запазиш правата си да получаваш плащания по кредитите, в които си инвестирал.

Преди да обявим несъстоятелност, ще възложим на външна компания да управлява кредитния портфейл и да организира търг за продажбата му на специализирани компании.

Постъпленията от продажбата ще бъдат разпределени на инвеститорите спрямо дела им в продадените кредити.