Какви са рисковете на инвестицията?

Klear не е банка. Не влагаш парите си на депозит, т.е. сумите до 196 000 лв. не са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете. Подобно на всяка друга инвестиция съществуват рискове, но и очакваната доходност е по-висока.

Ето какви са рисковете и как мога да се ограничат:

Кредитен риск
Той се изразява в невъзможността кредитополучателят да изплаща кредита си поради настъпване на неблагоприятни събития. Такива могат да бъдат внезапна безработица, хоспитализация, пълна нетрудоспособност, смърт.

Въпреки неочаквания характер на тези събития има възможност кредитният риск да се управлява. Това се случва чрез прецизен подбор на кредитополучателите и ценообразуване, което позволява на инвеститорите да реализират положителна нетна възвръщаемост дори след приспадане на загубите.

Но е важно да се прилага и диверсификация, за да се ограничи риска на инвестицията. Не трябва да държиш всички яйца в една кошница, а да разпределяш парите си, като купуваш малки части от максимално много на брой кредити.

Така, ако един не плати, печалбата от останалите покрива загубите. Считаме, че трябва да инвестираш в поне 150 кредита, за да получиш стабилна възвръщаемост.

Допълнително, ще предприемем необходимите действия за събиране на вземанията, което е още един способ за минимизиране на риска.


Ликвиден риск
Той се изразява в невъзможността да получиш обратно инвестираните си пари в момента, в който пожелаеш.

При Peer-to-peer инвестициите ликвидността е свързана със срока на изплащане на кредитите. Това означава, че не са подходящи за теб, ако очакваш да използваш парите преди изтичане на срока или ако инвестираш спестяванията, на които разчиташ при спешни случаи.

Можеш да получиш парите си по-рано, като продадеш кредитите си обратно през платформата. Но кога ще се случи продажбата, зависи от това дали има инвеститори, готови да купят кредитите ти. Продажната цена определяш ти, но съществува още един риск - пазарен.

Ако лихвените проценти на пазара са се повишили, кредитите, отпуснати в миналото на ниски лихвени проценти, сега струват по-малко, отколкото новите кредити.

В такъв случай трябва да ги продадеш с отстъпка от номиналната цена (както е при инвестиции в облигации). Но може да се случи и обратното и тогава можеш да ги продадеш с надценка.

Тези  лихвени проценти важат само за кредити с фиксиран лихвен процент. Кредитите с плаващ лихвен процент автоматично ще съответстват на настоящите пазарни условия.


Макроикономически риск
Той се изразява във вероятността да претърпиш загуби вследствие на сериозна икономическа криза.

В такава ситуация кредитополучателите биха срещнали затруднения с изплащането на кредитите си, което ще повлия негативно върху възвръщаемостта на инвеститорите.

Вярваме обаче, че влиянието в Klear ще бъде ограничено, защото нашият сегмент са нискорисковите банкови клиенти - сегмент, който не е толкова чувствителен към икономически сътресения.

Освен това пазарът на потребителски кредити се доказа като по-устойчив в ситуация на икономическа криза. Zopa, първата създадена платформа за Peer-to-peer инвестиции и кредитиране, се представи доста добре по време на кризата 2008 г. Не можем да кажем същото за инвеститорите, които точно преди това вложиха парите си на фондовата борса.