Дейността ви не представлява ли лихварство?

Не, защото кредитите се отпускат от Klear, която е регистрирана небанкова финансова институция. Инвеститорите не осъществяват кредитна активност. Те придобиват права от Klear да получават плащания по кредитите, пропорционални на сумите, които са инвестирали по силата на договор за цесия.

Това не противоречи на действащото законодателство, защото не съществуват ограничения за прехвърлянето на права между лицата.