Дали бонусът, който ще получа е обект на данъчно облагане?

Да, той подлежи на облагане с данък върху доходите на физическите лица и трябва да декларирате сумата, получена като бонус в годишната си данъчна декларация.