КЕШБЕК БОНУС КАМПАНИЯ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Взимайки участие в Кешбек Бонус Кампанията, Потребителите приемат посочените тук официални правила, както и всички други правила и условия за ползване на платформата на „Клиър Лендинг“ АД.

 1. Организатор на кампанията
  „Клиър Лендинг“ АД, с адрес: гр. София, П.К. 1164, ул. „Момин Кладенец“ № 7, ет. 1, наричан по-нататък “КЛИЪР”.
 2. Период на кампанията
  Кампанията започва на 01.11.2023 г. и приключва на 31.12.2023 г.
 3. Определения/Термини
  1. Потребител е лице, регистрирано и одобрено като инвеститор от КЛИЪР.
  2. Профил е място в платформата на КЛИЪР, на което Потребителят може да види своите средства, налични за инвестиране.
  3. Кешбек Бонус е сумата, която Потребителят получава като бонус за участието си в Кешбек Бонус Кампания. Тя се превежда към Профила на Потребителя след края на кампанията.
  4. Резултати е секция на сайта на КЛИЪР, където Потребителят може да разгледа детайлите на своя инвеститорски профил.
  5. Обща Инвестирана Сума са всички средства, които Потребителят е инвестирал към момента.
 4. Кешбек Бонус Кампания
  1. Месечният Кешбек Бонус е 0.75%. Следователно максималният Кешбек Бонус, който един Потребител може да получи за периода на цялата Кампания е 1.5%.
  2. Размерът на максималния Кешбек Бонус, който един Потребител може да получи е 200 лв.
  3. Кешбек Бонусът се изчислява ежедневно и се визуализира на страницата Резултати в нетно изражение след приспадане на данъчни и други удръжки.
  4. Кешбек Бонус се начислява само върху допълнителната сума, добавена и инвестирана по време на Периода на кампанията.
  5. Върху парите, инвестирани преди 01.11.2023 г., не се начислява Кешбек Бонус, както и върху средствата, които са добавени към Профила на Потребителя, но не са инвестирани.
  6. Точната формула за изчисляване на дневния Кешбек Бонус е следната:
   0.02459% се умножава по разликата между Общата инвестирана сума в съответния ден и Общата инвестирана сума на 01.11.2023 г. Ако разликата между Общата инвестирана сума в съответния ден и Общата инвестирана сума на 01.11.2023 г. е отрицателна или равна на 0, Кешбек Бонусът за деня е равен на 0 (нула). 0.02459% се получава, когато разделим 1.5% на 61, което е броят на дните от Кампанията.
  7. Ако Потребител изтегли част от своите средства преди края на Кампанията, той няма да загуби натрупания от него до момента на тегленето Кешбек Бонус.
  8. Кешбек Бонусът ще бъде преведен към Профила на Потребителя в рамките на 7 (седем) дни, считано от 31.12.2023 г., при условие че натрупаната сума през периода на кампанията е поне 10 лв., в противен случай Кешбек Бонусът се анулира и не се изплаща.
  9. КЛИЪР носи отговорност за изчисляването и плащането на всички данъци и такси, възникнали и свързани с получения от Потребителя Кешбек Бонус. Всички бонуси ще бъдат изплатени на Потребителите след извършване на данъчни и други удръжки.
 5. Друго
  1. КЛИЪР си запазва правото да откаже изплащането на Кешбек Бонус, ако забележи дейност, която се сметне за злоупотреба или опит за нарушаване на тези Официални Правила, както и на други правила в сила за Потребителите на КЛИЪР.
  2. Потребителят трябва да е наясно с всички рискове, които поема, преди да започне да инвестира на платформата на КЛИЪР.