Колко можеш да загубиш при инвестиране в P2P кредити

Блог / Инвестиции

Инвестиция в P2P кредити: Колко може да загубиш всъщност?

14 юли 2017 / 7 мин.

Последно обновена на

На много места в сайта на Klear е поместена информация за това, колко можеш да спечелиш от инвестирането в P2P кредити. Една популярна еврейска поговорка обаче гласи: “Не ми казвай, колко мога да спечеля от това, а – колко мога да загубя.” В тази статия ще изчислим размера на евентуалните загуби от инвестирането в P2P кредити, като се фокусираме върху кредитополучателите от прайм сегмента.

Кредитен риск при нормални икономически условия

В статията “Инвестиция в P2P кредити: Има ли риск?” изразихме тезата, че рискът за инвестиции при прайм кредитирането е по-нисък от този при събпрайм кредитирането, особено по време на криза. Сега ще опитаме да изчислим размера на този риск като мислено поставим портфолио от прайм кредити в условия на криза.

Преди да продължим, е важно да припомним, че “прайм кредитиране” наричаме отпускането на кредити на клиенти с нискорисков профил.
Те се отличават с:

  • стабилна работа - експерти в големи компании
  • доказуеми доходи
  • добра кредитна история и разумно ползване на лимитите на кредитните карти
  • това, че търсят финансиране за личен проект (а не за погасяване на възникнали неотложни финансови задължения)

Тъй като Klear е P2P платформа за прайм кредитиране, нашите клиенти отговарят на този профил. В зависимост от степента, в която те покриват изброените критерии, лошите кредити могат да варират годишно от 5 до 70 на всеки 1000.

След като анализираме събраната информация с помощта на нашите модели за оценка на риска, определяме в кой от четирите сегмента A, B, C и D (A e този с най-нисък риск) попада кредитоискателят. Това ни дава възможност да определим цената на кредита, както и вероятността от печалба (и съответно загуба):

средна възвърщаемост на инвестиция

Ако инвеститорите в платформата на Klear разпределят риска между много на брой прайм кредити, вероятността от загуба при нормални икономически условия е изключително малка:Диверсификация и вероятност от загуба 

Забележка: Изчисленията са направени за инвестиция с едногодишен хоризонт. При по-кратки срокове вероятността от загуби е по-голяма, докато при по-дълъг хоризонт съответно намалява.  

Кредитен риск по време на икономическа криза

Нека видим как биха изглеждали нещата при настъпване на сериозна икономическа криза. Тя ще доведе със себе си по-високи нива на безработицата. Нека си представим един песимистичен и малко вероятен сценарий, при който рискът от загуба стане двойно по-голям (неплащането на главници и лихви по кредитите се удвоява). Това естествено ще доведе до намаляване на печалбата, в сравнение с нормалните икономически условия:

 кредитен риск по време на финансова криза

Удвояването на риска води до намаляване на печалбата от инвестицията за всеки един от сегментите. Въпреки това сегментите A и B продължават да предлагат нелоша доходност, като дори могат да поемат още по-голямо нарастване на риска. Най-близо до това да регистрира загуба е сегмент D и такава действително може да има, в случай че нивата на риска се увеличат повече от 2 пъти. Това е така, тъй като сегмент D е в периферията на прайм кредитирането. 

За целта на експеримента можем да си представим и сегменти F и G, в които ще попаднат събпрайм клиентите. По време на криза те ще срещнат най-сериозни затруднения в изплащането на своите кредити, по-големи дори от тези в сегмент D. В следствие на това най-вероятно доходността при тях би била негативна. 

Вярно е естествено също, че за да компенсират този “ефект от кризата”, по-рисковите сегменти предлагат много по-висока доходност (почти двойна) в нормални условия. И все пак, не може да се каже, че инвестирането в толкова рискови сегменти гарантира сигурността, която инвеститорите в P2P платформи за кредитиране търсят. От социална гледна точка това означава, че 12% от кредитополучателите в тези сегменти ще изпаднат в сериозни финансови затруднения, които ще доведат до събиране на задълженията по съдебен път и дори до намесата на съдия-изпълнител.

Като инвеститор в P2P платформата на Klear сам избираш колко голям риск си готов да поемеш. Разликата в очакваната доходност между сегмент А (4.7%) и сегмент D (7.7%) е 300 базисни точки. Тя има за цел да компенсира инвеститора за допълнителния риск, който поема с кредитоискателите от периферията на прайм сегмента – както вече уточнихме, този тип клиенти срещат големи затруднения в изплащането на своите задължения, особено по време на криза.

Лихвен риск / ликвиден риск

Рискът важи само за кредити, финансирани с фиксиран лихвен процент. Това означава, че за кредитополучателите лихвата не се променя, независимо от инфлацията (или по-скоро промяната на пазарния лихвен процент). За инвеститора това има значение, в случай че пожелае да продаде своите дялове по-бързо.

Да приемем, че пазарният лихвен процент намалее с 200 базисни точки. Това може само да зарадва инвеститора, който притежава дял в кредит, отпуснат при 8% лихва. Той ще продължи да получава 8% доходност, докато в същото време Klear вече ще отпуска кредити с коригиран съобразно новите пазарни условия лихвен процент от 6%.

Няма да е толкова щастлив обаче в противоположната ситуация - когато имаме инфлация и повишаване на пазарния лихвен процент с 200 базисни точки. Инвеститорът ще притежава кредит с 8% лихва, докато Klear вече ще отпуска кредити за 10%. Това ще направи неговия кредит по-малко атрактивен, в случай че той пожелае да го продаде.

риск от инфлация p2p инвестиране

В тази ситуация, за да успее да продаде своите дялове по-рано, инвеститорът трябва да добави допълнителен стимул за потенциалните купувачи. Klear ще изчисли и ще предложи препоръчителна отстъпка от цената на кредита, която би го направила атрактивен на вторичния пазар. В зависимост от оставащия период на кредита, тази отстъпка ще “струва” на продаващия дяловете си (от кредита с 8% лихва) инвеститор:

При оставащи 36 месеца: 3% от стойността на кредита
При оставащи 60 месеца: 4.5% от стойността на кредита

По противоположен начин ще се развият нещата и инвеститорът ще направим печалба в същия размер, ако пазарната лихва падне. Трябва да имаме предвид обаче, че в тази ситуация е много вероятно кредитополучателят да се възползва от опцията за предсрочно погасяване на кредита – той може да направи това, като рефинансира своя кредит с някоя от по-евтините опции, предлагани на пазара. Но няма да задълбаваме – все пак тази статия се занимава с евентуалните загуби, а не с печалбите. 

Рискът не важи за кредити, финансирани с променлив процент. Те автоматично ще съответстват на настоящите пазарни условия.

Извод

Лихвеният процент винаги е свързан с някакъв риск и инвестицията в P2P кредити не е изключение от това правило. Два са основните видове риск, които могат да застрашат годишната печалба на инвеститорите: кредитният риск по време на криза и лихвеният риск, който е свързан с покачването на пазарния лихвен процент (инфлацията). Всеки от тях се случва циклично и се повтаря периодично.

Въпреки това, при инвестирането в прайм p2p платформи за кредитиране като Klear, ако диверсифицирате разумно и инвестирате в кредити с продължителност по-ниска от хоризонта на инвестицията ви, шансовете за загуба по време на финансова криза, са почти нулеви.

Peer-to-Peer инвестиции с добра доходност - Klear