Ако не бъда одобрен, какво се случва с договора за кредит, който подписах?

Договорът за кредит се анулира автоматично. Описано е в т.2 от договора за кредит:

“Договорът за кредит влиза в сила след подписване на настоящия документ (вкл. и на приложенията към него) от Кредитополучателя и от Кредитора чрез електронен подпис по смисъла на чл. 13 ал. 1 ЗЕДЕП и предоставянето на сумата размер на кредита на Кредитополучателя в съответствие с правилата на този Договор.

Кредиторът ще предостави сумата размер на кредита по договора след проучване и последващо одобрението на заявлението за кредит на Кредитополучателя. До влизането в сила на договора документът има сила и смисъл на предложение за сключване на договор за кредит.

Кредиторът има срок за проучване и произнасяне по кредита 15 дни от подписването на този документ. В случай, че не одобри или откаже заявлението в 15-дневния срок, предложението се анулира. Кредитополучателят може едностранно да отхвърли предложението в 15-дневния срок чрез съответната функционалност на интернет страницата на Кредитора.”